اطلاعات مربوط به درخواست انشعاب برق را وارد کنید

مشخصات فردی :

اطلاعات تماس :

محدوده / آدرس :

 

ردیف :

تعداد انشعاب :

قدرت انشعاب :

نوع مصرف :

 

حذف ردیف :

 
تایید اطلاعات درخواست

مشخصات فردی :

اطلاعات تماس :

محدوده / آدرس :

 

ردیف :

تعداد انشعاب :

قدرت انشعاب :

نوع مصرف :

 

حذف ردیف :

 
 
تصویر مدارک

راهنمای ثبت درخواست